Advokátní kancelář
Iva Jónová
 
Moderní a dynamická advokátní kancelář
Litoměřice,  Ústí nad Labem

Obchodní právo

 • příprava, posouzení smluvní dokumentace, obchodní smlouvy, mj. smlouvy o dílo, vč. stavebních a dodavatelských smluv, kupní smlouvy, nájemní smlouvy, smlouvy o úvěru, smlouvy o prodeji či pronájmu podniku či jeho části, přepravní smlouvy a smlouvy v dopravě (spedici), příkazní smlouvy, všeobecné obchodní podmínky, úschova listin a peněz (depozitní služby, finance, movité věci) ad.
 • řešení vztahů při nájmu nebytových prostor, smluvní dokumentace
 • odpovědnostní závazkové vztahy, řešení a vymáhání škod, bezdůvodného obohacení, zastupování u správních a soudních orgánů
 • poskytování právních služeb v oblasti cenných papírů, směnek a podnikání na kapitálovém trhu
 • veřejné zakázky, zadávací řízení, námitky, zadávací dokumentace, zastupování před UOHS ap.
 • poskytování právních služeb v oblasti korporátního práva (zakládání obchodních společností a družstev, příprava a zajištění valných hromad, změny v orgánech obchodních společností či družstva, převody v obchodních společnostech, či družstvech, převody obchodních podílů, zvýšení či snížení základního kapitálu, zajištění zápisu do obchodního rejstříku, včetně zastoupení v řízení u rejstříkového soudu, příprava smluv o výkonu funkce, akcionářských dohod, zastupování na valných hromadách, včetně řízení valných hromad společností a schůzí družstev ad.)
 • paušální zastupování podnikatelských subjektů za dohodnutých smluvních podmínek, paušální správa obchodních záležitostí podnikatelských subjektů
 • komplexní poskytování právních služeb a poradenství v oblasti akvizic a přeměn obchodních společností, fúze, rozdělení, převod jmění, změna právní formy, restrukturalizací či reorganizací společnosti ap.
 • komplexní správa a vymáhání pohledávek, správa majetku
 • ochranné známky, zastupování před Úřadem průmyslového vlastnictví
 • likvidace obchodních společností, konkursní a insolvenční právo, přihlášení pohledávek v insolvenčním řízení, zastupování v incidenčních sporech, zpracování návrhů na oddlužení
 • poskytování právních služeb v oblasti hospodářské soutěže a ochrany proti nekalé soutěži, soutěžní právo, nekalá soutěž, řešení sporů z titulu nekalé soutěže, ochrana dobré pověsti právnických osob
 • dražby, exekuce, exekuční (vykonávací řízení), včetně zastoupení, pomoc při exekučních (vykonávacích) řízeních
 • právní rozbory a audity, porady, konzultace, návrhy a realizace komplexního řešení zadané problematiky
 • komplexní právní servis pro podnikatele včetně zastupování v obchodních jednáních, řízeních před soudy, či správními orgány, UOHS, v rozhodčím řízení a v jiných řízeních (řízení ve věcech obchodního rejstříku a živnostenské řízení atd.)