Advokátní kancelář
Iva Jónová
 
Moderní a dynamická advokátní kancelář
Litoměřice,  Ústí nad Labem

Občanské právo

 • závazkové občanské právo, sepisování a analýza veškerých smluv včetně inominátních a listin,při sepisu smluv je kladen důraz na individuální potřeby klientů,advokátní kancelář zajišťuje i kontrolu smluv jako účinnou prevenci před zbytečnými soudními spory
 • vlastnické a spoluvlastnické vztahy, bytové a nájemní právo -nájemní a podnájemní vztahy, nebytové prostory, řešení pohledávek na nájemném, vymáhání, práva a povinnosti, náhrady škod ad.
 • společenství vlastníků jednotek jako právnické osoby dle § 9 zák. č. 72/1994 Sb., zakládání, řešení vztahů, smlouvy o výstavbě, smlouvy o převodech jednotek, prohlášení vlastníka a jeho změny apod.
 • řešení vztahů k nemovitostem, převody bytů aj. nemovitostí (koupě a prodej, darování, směny, vypořádání spoluvlastnictví, včetně úschov, řešení daňových povinností, vklady do společností, vztahy ke stavbám i pozemkům, včetně zástavních práv, spoluvlastnických vztahů, věcných břemen , předkupních, nájemních a podnájemních smluv, spory apod. , vyklizení bytů a nemovitostí, popřípadě nebytových prostor - zastupování v řízení před katastrálním úřadem, smluvní agenda převodu nemovitosti dle potřeb klienta
 • bytové právo včetně problematiky bytových družstev, řešení problematiky družstevních práv, převody členství v družstvu, práva a povinnosti člena družstva ad.
 • řešení zajištění závazků, zástavní právo, věcná břemena, řešení škod a náhrady škod, včetně vymáhání pohledávek z tohoto titulu, nároky z bezdůvodného obohacení
 • sousedské spory a jejich řešení
 • stavební právo, právní podpora při realizaci stavebních projektů jak v oblasti práva soukromého, tak i veřejného, smlouvy o dílo, smlouvy o výstavbě, vícepráce, rámcové smlouvy, vymáhání pohledávek ap.
 • úschovy listin a peněz (zvláště při úplatných převodech nemovitostí je samozřejmostí současné poskytnutí účtu úschov (depozitum), kterým je po dobu mezi uzavřením smlouvy o převodu, návrhem na vklad věcných práv a následným rozhodnutím o povolenívkladu, resp. zápisu vlastnického práva řešena bezpečnost transakce jak pro převodce, tak i nabyvatele, účet úschov je poskytován jak v případech smluvního ošetření celé transakce, tak i v případech, kdy klienti mají již uzavřeny smlouvy o převodu)
 • ochrana spotřebitele, spotřebitelské smlouvy, reklamační řízení, právo související se službami
 • dědické právo, závěti ad.
 • ochrana osobnostních práv
 • rozhodčí řízení
 • mediální právo, včetně tiskového
 • ochrana osobních údajů a soukromí, právo na informace
 • porady související s realitními činnostmi
 • dražby (dobrovolné i nedobrovolné)
 • zakládání obecně prospěšných společností, občanských sdružení, spolků a nadací
 • pojistné právo, žaloby na pojistné plnění, náhrady škod
 • řešení veškerých dalších občanskoprávních a souvisejících záležitostí, zastupování u jednání, u soudů a správních orgánů
 • právní rozbory a audity, stanoviska, porady, konzultace, návrhy a realizace komplexního řešení zadané problematiky