K exekuci nemovitosti v podílovém spoluvlastnictví či „zapsaném“ SJM

Je-li exekuce nařízena na celou nemovitost, ačkoliv povinný je jen jejím podílovým spoluvlastníkem, mohou se další podíloví spoluvlastníci v exekučním řízení domoci ochrany svého spoluvlastnického práva jen podáním vylučovací žaloby podle § 267 OSŘ (ve spojení s § 52 exekučního řádu). Pokud takovou žalobu nepodají, nic nebrání prodeji nemovitosti v dražbě a vydražitel k ní za splnění dalších předpokladů řádně nabude vlastnické právo.

I v případě, že nemovitost je v katastru nemovitostí zapsána jako součást společného jmění manželů, avšak ve skutečnosti takovou součástí není, poskytuje obranu proti nařízené exekuci jen vylučovací žaloba.

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 22 Cdo 850/2005, ze dne 27. dubna 2006