Směnečný platební rozkaz

Směnečný platební rozkaz se stává (vyjma výroku o nákladech řízení, proti němuž je opravným prostředkem odvolání) vykonatelným a má účinky pravomocného rozsudku uplynutím tří dnů od jeho doručení, jestliže osoba k tomu legitimovaná nepodá včas námitky obsahující odůvodnění. Podáním námitek se v jimi vymezeném rozsahu odkládá právní moc a vykonatelnost směnečného platebního rozkazu.

Na základě včasných a odůvodněných námitek pak nalézací soud v řízení rozhodne, že směnečný platební rozkaz zůstává zcela nebo zčásti v platnosti nebo že ho zrušuje a v jakém rozsahu. Vysloví-li soud, že jej ponechává v platnosti, nabude směnečný platební rozkaz vykonatelnosti dnem, kdy rozsudek soudu o jeho ponechání v platnosti se stane vykonatelným. Zrušením směnečného platebního rozkazu v námitkovém řízení je titul odklizen a právní mocí rozsudku nalézací řízení končí.

Nejvyšší soud ČR sp. zn. 20 Cdo 1471/2008