Příspěvek na individuální bytovou výstavbu

V případě smluv o poskytnutí státního příspěvku na individuální bytovou výstavbu podle vyhlášky č. 136/1985 Sb. šlo o „podmíněně nenávratné finanční prostředky" poskytované státem za účelem podpory snah občanů zajistit si vlastní bydlení. Podmínky, za kterých stát - zastoupený příslušným státním orgánem - občanům příspěvek poskytl (čerpat finanční prostředky jen na úhradu nákladů spojených s výstavbou, dosáhnout právní moci kolaudačního rozhodnutí nejpozději do deseti let od uzavření smlouvy, užívat dům k trvalému bydlení a nepřevést jej na jiného po stanovenou dobu), představovaly odkládací podmínku, neboť až do doby porušení smluvních povinností stavebníky je povinnost vrátit poskytnutý příspěvek netížila.

Nejvyšší soud ČR sp. zn. 33 Cdo 2275/2008