Promlčení práva na výpověď z nájmu bytu

Právo vypovědět nájem bytu je součástí vlastnického práva pronajímatele a není jiným majetkovým právem, které by podléhalo promlčení (§ 100 odst. 2 obč. zák.). Právo vypovědět nájem bytu tak nepodléhá promlčení. Je přitom nerozhodné, jaké (zákonné) výpovědní důvody pronajímatel ve výpovědi z nájmu bytu uplatnil a stejně tak je nerozhodné i to, jak dlouhá doba uplynula od naplnění uplatněných výpovědních důvodů do dání (doručení) výpovědi nájemci bytu. K době, která uplynula od porušení povinností zakládajících tento výpovědní důvod do dne výpovědi, soud přihlíží (jen) při úvaze, zda výpověď z nájmu bytu je v rozporu s dobrými mravy.

Nejvyšší soud ČR sp. zn. 26 Cdo 78/2010