Důvod odstoupení od právního úkonu - smlouvy

Údaj o důvodu odstoupení je imanentní součástí každého jednostranného odstoupení od právního úkonu; bez uvedení tohoto údaje nelze pokládat jednostranné odstoupení od právního úkonu za perfektní a nemůže mít za následek sledované právní účinky.

Nejvyšší soud ČR sp. zn. 30 Cdo 1233/2011