Státní příspěvek na bytovou výstavbu - promlčení

Byla-li smlouva o omezení převodu nemovitostí shledána neplatnou pro neurčitost předmětu této smlouvy, vztahovala se na souzený případ obecná tříletá promlčecí doba a vznesená námitka promlčení tak měla své opodstatnění; obecné soudy nemohly brát zřetel na znění odst. 4 formulářové smlouvy, neboť ten k určitosti předmětu smlouvy o omezení převodu nemovitostí nijak nepřispívá.
Ústavní soud ČR sp. zn. IV. ÚS 3522/10

Poznámka:

Při přijetí výzvy k vrácení poskytnutého příspěvku na individuální bytovou výstavbu (většinou na základě smluv z přelomu 80tých a 90tých let a z první poloviny 90tých let 20. stol.) ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových doporučujeme v první fázi nepodepisovat zasílané uznání dluhu (včetně vysokých úroků z prodlení za řadu let zpětně) a prověřit nejprve právní stránku věci z hlediska možného promlčení takových nároků v návaznosti na sjednané či naopak nesjednané, příp. neplatně sjednané, omezení převodu nemovitosti, z hlediska rozdílných promlčecích lhůt.