Předkupní právo a darování spoluvlastnického podílu

Vztažení principů předkupního práva i na darovací smlouvy by bylo v rozporu s podstatou darování. Z gramatického, systematického i logického výkladu ustanovení občanského zákoníku vyplývá závěr, že předkupní právo náleží spoluvlastníkovi jen v případě prodeje spoluvlastnického podílu, nikoliv v případě jeho darování. Zákonnou definici předkupního práva obsahuje § 602 odst. 1 ObčZ, ze kterého jasně vyplývá, že předkupní právo se uplatní, kdyby kupující chtěl věc prodat (nikoliv darovat). To vyplývá již ze samotného pojmu „předkupní právo"; tento pojem nelze gramaticky vyložit jinak než právo koupit věc (srov. slovo: předkupní) dříve, než někdo jiný. Předkupní právo je podrobněji upraveno jako vedlejší ujednání při kupní smlouvě (§ 602 a násl. ObčZ) a tato úprava se použije i v případě předkupního práva podílového spoluvlastníka.
Nejvyšší soud ČR sp. zn. 22 Cdo 2408/2007