Náhrada škody, ztížení společenského uplatnění

Nízký věk, v němž následky nastaly, může být jedním z kritérií, které jsou významné pro zvýšení náhrady. Rozhodující je porovnání stavu před vznikem újmy na zdraví se stavem, který se vytvořil po ustálení zdravotního stavu poškozeného. Okolnosti, za nichž k události došlo nejsou samy o sobě důvodem, který má význam pro zvýšení náhrady.
 
(Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 25 Cdo 1592/2010, ze dne 28.3.2012)