Lesní zákon a náhrada škody

Státní podnik, vykonávající právo hospodaření k lesům, je aktivně věcně legitimován k uplatnění nároku na náhradu škody z imisí na lesním půdním fondu a na lesních porostech, a to i proti státu, který škodu způsobil.
 
(Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 25 Cdo 4/2008, ze dne 29.7.2010)