Nesprávný úřední postup a náhrada škody

K tomu, aby byly podmínky odpovědnosti za nesprávný úřední postup naplněny, je zapotřebí, aby byl splněn i předpoklad vzniku škody. Při posouzení škody je třeba vycházet z ustanovení § 442 obč. zák. Tomu, kdo není vlastníkem věci, škoda spočívající ve snížení hodnoty věci v důsledku škodné události oproti její hodnotě před poškozením nevzniká, neboť ten, kdo nenabyl věc do vlastnictví, nezískal majetkovou hodnotu, kterou by mohl ztratit

(Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 25 Cdo 1627/2008, ze dne 21.10.2010)