Průtahy řízení a náhrada škody

Nebylo-li v důsledku průtahů na straně soudu vydáno rozhodnutí, které by jinak vydáno zřejmě bylo, je třeba, pro účely náhrady škody, zkoumat, zda takováto soudem přiznaná pohledávka by byla z majetku žalovaného uspokojena.

(Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 25 Cdo 145/2002, ze dne 31.3.2003)