Smlouva o běžném účtu a náhrada škody

Umožnila-li banka realizovat výběry z bankomatu nad rámec zůstatku peněžních prostředků na účtu, a to navzdory povaze účtu, který byl sjednán jako kreditní, zcela zjevně porušila povinnosti stanovené právními předpisy vydanými za účelem předcházení vzniku škody nebo omezení jejího rozsahu (§ 382 obch. zák. ve spojení s § 415 obč. zák.).
(Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 29 Cdo 4227/2009, ze 31.7.2012)