Předkupní právo a náležitosti jeho nabídky

  1. Nabídka předkupního práva je jednostranný právní úkon adresovaný oprávněnému a kromě obecných náležitostí vyžadovaných zákonem pro právní úkony ve smyslu § 37 obč. zák. a pro návrhy na uzavření smlouvy podle § 43a obč. zák. musí obsahovat oznámení všech podmínek, za kterých zavázaný nabízí svou věc ke koupi, tj. vedle podstatných náležitostí kupní smlouvy, jako je předmět koupě a cena věci, i další podmínky či požadavky, za nichž má dojít k prodeji, a musí být dodržena písemná forma.
  2. Cenou nabídnutou někým jiným ve smyslu § 605 obč. zák. se rozumí cena, za níž je potencionální kupec v daném místě a čase ochoten věc koupit, tedy cenu reálně dosažitelnou. Může jít o cenu již dohodnutou s určitým kupcem nebo o reálnou tržní cenu stanovenou na základě nabídky třetích osob, popř. na základě odborného posudku o tzv. obvyklé ceně věci, stanovené podle poptávky a nabídky. V žádné případě tedy nemusí - před nabídkou oprávněnému - existovat reálný kupec, který nabídl určitou kupní cenu.

Nejvyšší soud ČR sp. zn. 33 Odo 178/2003